Mount Saint Vincent University (The Mount) – World Immigration Portal

Mount Saint Vincent University (The Mount)

Các ngành học nổi bậc tại the Mount có thể kể đến là Nghệ thuật, Khoa học, giáo dục.

Đặc điểm nổi bậc của trường quy mô lớp học nhỏ và phương pháp học tập cá nhân hóa (khoảng 24 sinh viên mỗi lớp)

Thu hút nhiều học sinh quốc tế với 50 quốc tịch khác nhau.

Trường đặt tại trung tâm Halifax.

Ngành nghề:

- Dinh dưỡng.

- Thống kê.

- Sinh học.

- Hóa học.

- Vi tính.

- Du lịch & Khách sạn.

Mount Saint Vincent University (The Mount)
166 Bedford Highway
Halifax, NS B3M 2J6
Canada
Phone: 1 902-457-6788
Website: https://www.msvu.ca/en/home/default.aspx