Canada công bố kế hoạch tiếp tục phát triển nền kinh tế và tạo việc là – World Immigration Portal

Canada công bố kế hoạch tiếp tục phát triển nền kinh tế và tạo việc làm cho tầng lớp trung lưu thông qua việc gia tăng người nhập cư

Ngày 12/3/2020 Ottawa công bố kế hoạch tiếp tục tăng số lượng thường trú nhân nhập cư vào Canada mỗi năm, từ 341.000 vào năm 2020 lên 351.000 vào năm 2021 và 361.000 vào năm 2022.

Chương trình Đề cử Tỉnh Bang, Chương trình nhập cư khu vực Đại Tây Dương, chương trình nhập cư thử nghiệm Nông thôn và Miền Bắc,  chương trình nhập cư thử nghiệm Nông phẩm là trọng tâm chính để giải quyết nhu cầu thị trường lao động trên khắp Canada.

Vui lòng xem chi tiết theo đường link này.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/03/canada-announces-plan-to-continue-growing-the-economy-and-creating-middle-class-jobs-through-responsible-increases-in-newcomers.html