Định cư diện tay nghề – World Immigration Portal

Định cư diện tay nghề

Chương trình định cư Canada diện tay nghề dựa trên khả năng ứng viên có thể ổn định cuộc sống tại Canada. Theo chương trình này, Đương đơn có kỹ năng tay nghề phù hợp có thể được di dân sang Canada theo dạng thường trú nhân. Vợ/chồng và tất cả con cái phụ thuộc đều được đi theo Đương đơn chính.

Diện tay nghề Canada được chia thành 02 nhóm: nhóm tay nghề Liên bang và nhóm tay nghề tỉnh bang.